Yun Huang


Wei Liang


Hang Wei


Yang Li

Current Ph.D. in Statistics at University of Michigan

Yue Liu

Current Ph.D. in Statistics at Harvard University

Zixuan Liu

Current Ph.D. at Stanford Electrical Engineering

Lei Yang

Current Ph.D. in Statistics at University of Florida

Doudou Zhou

Current Ph.D. in Statistics at UC Davis